Yu-Gi-Oh! ARC-V Manga Promo

 英語版Yu-Gi-Oh ARC-Vコミックスに付属しているカード。

収録カードリスト

Yu-Gi-Oh! ARC-V Volume 1

 2017年4月4日発売。

Yu-Gi-Oh! ARC-V Volume 2

 2017年9月5日発売。

Yu-Gi-Oh! ARC-V Volume 3

 2018年3月6日発売。

Yu-Gi-Oh! ARC-V Volume 4

 2018年11月6日発売。

Yu-Gi-Oh! ARC-V Volume 5

 2019年3月5日発売。

Yu-Gi-Oh! ARC-V Volume 6

 2019年9月3日発売。

Yu-Gi-Oh! ARC-V Volume 7

 2020年6月2日発売。

関連リンク

広告